Dernek, her bireyin ve buna bağlı olarak topluluğun diğerlerinden farklı olduğunu kabul eder. Dernek, bireyler ve topluluklar arasındaki “kültür” olarak adlandırdığımız yaşayış biçimi farklılıklarının eşitlikçi bir anlayış çerçevesinde ortak paydaya indirgenerek ele alınmasının karşısındadır. Dernek, bunun yerine, kültürel farklılıkların öne çıkartılarak, bu farklılıklarla birlikte kültürel olarak daha zengin bir ortak yaşam sürdürülmesi gerekliliğini savunur. Çalışmalarda yerellik ve bireysellik kavramlarına vurgu yapılarak, çalışmaya konu olan bireyin ve topluluğun kendilerini aşan büyüklükteki bir kültür bütünlüğünü oluşturan parçalar olmadığı varsayılacaktır. Dernek, bu metodoloji çerçevesinde, temel olarak ekonomik farklılıklar sebebiyle ortaya çıkan eşitsizliklerin altında yatan sebepleri kültür farklıkları ekseninde detaylıca ortaya koymayı, gelişen süreçleri anlamayı ve bu eşitsizlikler ile mücadele etmeyi kendisine amaç edinir. (Kültürlerarası Araştırmalar Derneği Tüzüğü’nden uyarlanmıştır.)

Kültürlerarası Araştırmalar Derneği’nin bütün çalışmaları “kültür” kavramı üzerine kurulmuştur. Dernek, tüzüğünde de açıkça ifade edildiği üzere, bireylerin yurttaşlık hak ve ödevlerince birbirlerinden üstün olamayacağı anayasal eşitlik anlayışı içinde/ile beraber bireysel ve toplumsal farklılıkları gözetir ve kültür kavramının bu eşitlikçi anlayış çerçevesinde indirgenerek ele alınmasının karşısında durur. Bu nedenle, kültür çalışmalarının yalnızca bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte ya da dinler, cinsiyetler ve etnik kimlikler özelinde gerçekleştirilmesi değil, olabildiğince küçük ölçeklerde, baskın kültürlerin olmadığı varsayımıyla yapılmasını savunur. Kültürlerarası Araştırmalar Derneği, ekonomik ve politik sebeplerle ortaya çıkan eşitsizliklerin altında yatan sebepleri kültür farklılıkları ekseninde ortaya koymayı, gelişen süreçleri anlamlandırmayı ve bu eşitsizlikler ile mücadele etmeyi amaç edinir. Bu amaç ve metodu benimseyerek bireyler ve toplulukların kültür bütünlüğünü oluşturan yapboz parçaları olmadığını savunur ve tarihsel olgular vasıtasıyla bilimsel ve gayribilimsel araştırmalar yapar.

kulturlerarasiarastirmalar.org

***

Başkaldıran İnsan, içeriği Kültürlerarası Araştırmalar Derneği üyelerince oluşturulan bir internet sitesidir. Sivil toplumun ve sivil toplum örgütlülüğünün sesinin kısılmaya ya da doğru tabirle, duyulmamaya meylettiği ülkemizde bu site, bireysel ve kurumsal olarak kendi kendini var etme kaygısından yola çıkılarak yayımlanmaktadır. İçeriği, güncel olayların ana akım medyada yer alamayan haberlerinden, yarı akademik makalelere, sivil topluma dair yazılardan, insan hakkı ihlallerine değin birçok farklı alanı ihtiva eder. Başkaldıran İnsan hiçbir koşulda, nefret söylemi, ırkçılık ve ayrımcılığa yer vermez ve bizzat bunların karşısında durur. Hiçbir metinde yazarının isteği dışında değişiklik yapılmaz, kısmi veya topyekün sansür uygulanmaz. Bu site, bireysel ve toplumsal özgürlüklere yönelen her türlü politik müdahalenin, sosyal baskının ve dolaylı ya da dolaysız yaptırımın karşısında durmayı amaç edinir. Çoğulcu, paylaşımcı ve sürdürülebilir bir sosyal yapı tahayyül eder ve “küresel”i değil “yerel” i öne çıkarır.

baskaldiraninsan.com